Prenad – Integritetspolicy

Introduktion

Prenad är mån om att säkerställa integriteten för de kunder Prenad arbetar med. I samband med att du ingår ett avtal med oss, samlar vi in personuppgifter om dig, vilket vi behöver för att vi ska kunna fullgöra avtalet. Prenad har därför antagit denna policy över hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och hur de skyddas.

 

Ansvarig

Det Prenad-bolag som du ingått avtal med är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Prenad-koncernen behandlar avseende dig, och ansvarar för dessa i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslag. För det fall att dina personuppgifter behandlas av ett annat bolag inom Prenad-koncernen är sådant bolag personuppgiftsbiträde, och behandlar dina personuppgifter på uppdrag av din avtalspart.

 

Uppgifter som behandlas

Prenad samlar in och behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Uppgifterna omfattar ditt namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och lägenhetsnummer. Prenad samlar inte in uppgifter om dig som i lagens mening betraktas som känsliga uppgifter.

 

Användning

I samband med att du ingår avtal med Prenad, behöver Prenad behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att vi ska kunna registrera dig som kund i våra system, planera vårt arbete och utföra det arbete vårt avtal omfattar,
  • För fakturering och fakturahantering,
  • För att administrera eventuella ROT- och RUT-avdrag,
  • För att bevaka, hantera och avhjälpa eventuella fel och uppfylla vårt eventuella garantiansvar enligt vårt avtal,
  • För att testa och förbättra våra processer och system,
  • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi har ditt samtycke till detta eller det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

 

Prenads grund för att behandla dina personuppgifter

När Prenad behandlar dina personuppgifter görs det under följande förutsättningar:

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal där du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås; eller
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Prenad; eller
  • Du har lämnat ditt samtycke till behandlingen; eller
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Prenads eller en tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

För det fall en viss behandling baseras på samtycke lämnat av dig, kan du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke. Hur du gör detta finner du information om nedan.

 

Lagring och skydd av dina uppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Dina personuppgifter kommer inte överföras till eller bearbetas i ett land eller av en organisation utanför EES.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade och/eller raderade. Prenad kan dock inte radera dina personuppgifter för det fall att det finns ett lagstadgat krav på att spara dem. Du har även rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda dina personuppgifter för de ändamål för vilket samtycket samlades in. Detta gör du genom att skicka ett e-mail till kundreskontra@bravida.se eller ett brev till Filaregatan 5, 242 35  Hörby. Du kan också kontakta gdpr@Bravida.se.

Om du är missnöjd med hur Prenad behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter.

 

Delning av och tillgång till personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas mellan bolag inom Prenad-gruppen. Prenad vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att Prenad ska kunna uppfylla de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in. Det kan till exempel avse en underentreprenör som Prenad anlitar för att utföra hela eller delar av det arbete som vårt avtal med dig omfattar, eller i vissa fall externa parter som anlitas för att reparera, underhålla eller förbättra Prenads system, såsom exempelvis det vi använder för fakturering. För det fall att Prenaddelar dina personuppgifter med tredje man har Prenad ingått Personuppgiftsbiträdesavtal med sådan part. Personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för personuppgiftsbiträdet. Endast de personer inom Prenad och hos tredje man som behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra de ändamål som beskrivits ovan eller i personuppgiftsbiträdesavtalet har tillgång till dessa.

 

Personuppgiftsansvarig

Bravida Prenad
Mikrofonvägen 28
126 81 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 8 695 20 00
Epost: gdpr@Bravida.se

 

Kontakta oss

Prenad Eltjänst i Hörby
Filaregatan 5, 242 35 Hörby
Telefon: 0415-130 80
Integritetspolicy